Current Safe, Elektrik direklerindeki kaçak akımı anında tespit ederek, güçlü ses ve ışıklı uyarıda bulunan, ilgili IoT platformlarına bildirim göndererek iş akışını tetikleyen akıllı şehir çözümü.

Current Safe özellikleri:

  • Tüm direklere uyumlu ve 3 dakikada kuruluma sahip tasarım.
  • Güçlü ses ve ışık ile geribildirim.
  • Devrilen direkleri bildirme.
  • IoT Platformlar ile tam entegre. (Netcad Digital Universe, Azure IoT, AWS IoT, Google IoT vb.)
  • 2 Yıl pil ömrü ve garanti.
  • Çalıntı ve saldırganlık algılama.

Metal elektrik direklerindeki elektrik kaçağı fark edilmediğinde, can ve mal kaybına neden olmaktadır. CurrentSafe kaçak akım olan veya devrilen direkleri güçlü ses ve ışık ile uyarı vererek göstermekte, ilgili platforma anlık bildirim göndermektedir.

Tüm direklere uyumlu olarak geliştirilmiştir. Tüm direklerde 3 dakika içinde kurulur. İçerisindeki pil 2 yıl boyunca bakımsız çalışma sağlamaktadır. IoT platformlarına hızlıca entegre edilmektedir.

Tam entegrasyonu sayesinde (Tüm IoT platformlarına) kaçak akım bildirimleri hakkında anlık olarak veri girişi yapabilmektedir. Bir sonraki güncellemelerde CurrentSafe, şehirlerin içerisinden farklı verileri çekerek, akıllı şehir uygulamaları için veri tabanı oluşturabilecektir.

  • Metal Elektrik Direkleri
  • Süs Aydınlatmaları
  • Park Aydınlatmaları

Sürümler:

Current Safe, Avus’un tüm yönetimler için akıllı şehir uygulamaları vizyonuna uygun olarak iki sürüm şeklinde piyasaya sürülmüştür.

--

--

Avus, şehirlerin içerisinden yaşama dair veriler toplar ve bu verilerle bölgelerin ihtiyaçlarına gerçek çözümler üretir. — avustr.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Avus

Avus

3 Followers

Avus, şehirlerin içerisinden yaşama dair veriler toplar ve bu verilerle bölgelerin ihtiyaçlarına gerçek çözümler üretir. — avustr.com