Sürdürülebilirlik Adımları ve Avus’un Çevre Misyonu

  • 1 Yılda ortalama 9.000 kW/h enerji tasarrufu.
  • 1 Yılda ortalama 4.185 kg CO2 emisyonu engellenmesi.
  • 60 Yetişkin ağaç kadar CO2 emisyonunun absorbe edilmesi.
  • 1 Yılda ortalama 11.000 kW/h enerji tasarrufu.
  • 1 Yılda ortalama 5.115 kg CO2 emisyonunun engellenmesi.
  • 76 Yetişkin ağaç kadar CO2 emisyonunun absorbe edilmesi.

--

--

Avus, şehirlerin içerisinden yaşama dair veriler toplar ve bu verilerle bölgelerin ihtiyaçlarına gerçek çözümler üretir. — avustr.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Avus

Avus, şehirlerin içerisinden yaşama dair veriler toplar ve bu verilerle bölgelerin ihtiyaçlarına gerçek çözümler üretir. — avustr.com